Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
VG 801 Semarang Teak

- Mã sản phẩm : VG 801
- Kích thước: 1285 mm (Dài) x 137 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.0566 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC5

VG 801 Semarang Teak

Giá: 450.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 440.000 (đ/m²)

VG 722 Hawaiian Koa

- Mã sản phẩm : VG 722
- Kích thước: 1285 mm (Dài) x 137 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.0566 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC5

VG 722 Hawaiian Koa

Giá: 450.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 440.000 (đ/m²)

VG 703 Glen Doussie

- Mã sản phẩm : VG 703
- Kích thước: 1285 mm (Dài) x 137 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.0566 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC5

VG 703 Glen Doussie

Giá: 450.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 440.000 (đ/m²)

VG 560 Canyon Acacia

- Mã sản phẩm : VG 560
- Kích thước: 1285 mm (Dài) x 137 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.0566 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC5

VG 560 Canyon Acacia

Giá: 450.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 440.000 (đ/m²)

VG 450 Victoria Alder

- Mã sản phẩm : VG 450
- Kích thước: 1285 mm (Dài) x 137 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.0566 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC5

VG 450 Victoria Alder

Giá: 450.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 440.000 (đ/m²)

VG 330 Planked Oak

- Mã sản phẩm : VG 330
- Kích thước: 1285 mm (Dài) x 137 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.0566 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC5

VG 330 Planked Oak

Giá: 450.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 440.000 (đ/m²)

VG 161 Sacramento Pine

- Mã sản phẩm : VG 161
- Kích thước: 1285 mm (Dài) x 137 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.0566 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC5

VG 161 Sacramento Pine

Giá: 450.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 440.000 (đ/m²)

FE 879 Sumatran Teak

- Mã sản phẩm : FE 879
- Kích thước: 1200 mm (Dài) x 137 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 0.9864 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC5

FE 879 Sumatran Teak

Giá: 480.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 460.000 (đ/m²)

FE 801 Semarang Teak

- Mã sản phẩm : FE 801
- Kích thước: 1200 mm (Dài) x 137 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 0.9864 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC5

FE 801 Semarang Teak

Giá: 480.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 460.000 (đ/m²)