Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O24

Kích thước: 8*193*1283 mm
Tiêu chuẩn: AC4
Mã mầu: B21, O39, AC21, CE21, O24, T21, ME32, T11, WE21, T13

JANMI khoá hèm vân phẳng O24

Giá: 305.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

JANMI khoá hèm vân phẳng ME32

Kích thước: 8*193*1283 mm
Tiêu chuẩn: AC4
Mã mầu: B21, O39, AC21, CE21, O24, T21, ME32, T11, WE21, T13

JANMI khoá hèm vân phẳng ME32

Giá: 305.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

JANMI khoá hèm vân phẳng T11

Kích thước: 8*193*1283 mm
Tiêu chuẩn: AC4
Mã mầu: B21, O39, AC21, CE21, O24, T21, ME32, T11, WE21, T13

JANMI khoá hèm vân phẳng T11

Giá: 305.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

JANMI khoá hèm vân phẳng WE21

Kích thước: 8*193*1283 mm
Tiêu chuẩn: AC4
Mã mầu: B21, O39, AC21, CE21, O24, T21, ME32, T11, WE21, T13

JANMI khoá hèm vân phẳng WE21

Giá: 305.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

JANMI khoá hèm vân phẳng T13

Kích thước: 8*193*1283 mm
Tiêu chuẩn: AC4
Mã mầu: B21, O39, AC21, CE21, O24, T21, ME32, T11, WE21, T13

JANMI khoá hèm vân phẳng T13

Giá: 305.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

JANMI khoá hèm vân sần PE11

Kích thước: 8*193*1283mm
Tiêu chuẩn: AC4
Mã mầu:PE11, MR31

JANMI khoá hèm vân sần PE11

Giá: 305.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

JANMI khoá hèm V vân sần T12

Kích thước: 12*193*1283 mm
Tiêu chuẩn: AC3

Mã mầu: T12, W12, W26, AS21

JANMI khoá hèm V vân sần T12

Giá: 400.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 390.000 (đ/m²)