Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
Robina T14

– Độ dày: 8mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina T14

Giá: 300.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Robina O17

– Độ dày: 12mm
– Tiêu chuẩn: AC3, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC3
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina O17

Giá: 405.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 390.000 (đ/m²)

Robina W25

– Độ dày: 12mm
– Tiêu chuẩn: AC3, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC3
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina W25

Giá: 405.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 390.000 (đ/m²)

Robina T11

– Độ dày: 12mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 115mm x 1283mm

Robina T11

Giá: 480.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 470.000 (đ/m²)

Robina W15

– Độ dày: 12mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 115mm x 1283mm

Robina W15

Giá: 480.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 470.000 (đ/m²)

Robina M23

– Độ dày: 8mm
– Tiêu chuẩn: AC3, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC3
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina M23

Giá: 300.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Robina O35

– Độ dày: 8mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina O35

Giá: 300.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Robina O112

– Độ dày: 8mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina O112

Giá: 300.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Robina AL31

– Độ dày: 8mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina AL31

Giá: 300.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)