Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
Robina CE21

– Độ dày: 8mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina CE21

Giá: 300.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Robina O117

– Độ dày: 8mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina O117

Giá: 300.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Robina WE22

– Độ dày: 8mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina WE22

Giá: 300.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Robina T12

Kích thước: 115mm x 1283mm x 12mm
Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF

Robina T12

Giá: 480.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 470.000 (đ/m²)

Robina O126

Kích thước: 115mm x 1283mm x 12mm
Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF

Robina O126

Giá: 480.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 470.000 (đ/m²)

Robina O28

Kích thước: 193mm x 1283mm x 12mm
Tiêu chuẩn: AC3, E1, HDF

Robina O28

Giá: 405.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 390.000 (đ/m²)

Robina O129

Kích thước: 193mm x 1283mm x 12mm
Tiêu chuẩn: AC3, E1, HDF

Robina O129

Giá: 405.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 390.000 (đ/m²)

Robina O122

Kích thước: 115mm x 1283mm x 12mm
Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF

Robina O122

Giá: 480.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 470.000 (đ/m²)

Robina W11

Kích thước: 115mm x 1283mm x 12mm
Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF

Robina W11

Giá: 480.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 470.000 (đ/m²)